H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞-家居

H.H.第三世多杰羌佛藝術-詩詞歌賦欣賞-家居

家 居

華宮日月麗陽天,喜乘西風六月閑。

故朋來從叭聲望,始知暑氣已冬殘。


http://goo.gl/v1Rhbq

美國舊金山華藏寺:www.huazangsi.org
美國舊金山華藏寺FACEBOOK PAGE: www.facebook.com/huazangsi

#第三世多杰羌佛 #多杰羌佛 #第三世多杰羌佛藝術 #詩詞歌賦 #華藏寺

arrow
arrow

    Bodhipath 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()